VERGİ KANUNLARI


 

Gelir Vergisi Kanunu Mükteza Örnekleri


 • 09-12-2009 - Çay ocağı işletmeciliğinde mükellefiyet

 • 08-12-2009 - Yerli ve yabancı eser sahiplerine ve kareograflara yapılan ödemelerde tevkifat.

 • 04-12-2009 - 5747 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonucu Motorsiklet tamirciliğinde mükellefiyet

 • 24-11-2009 - Basit usulde mükellefin belge düzeni.

 • 06-11-2009 - Müzisyenlik faaliyetinde mükellefiyet.

 • 30-10-2009 - Gayrimenkul sermaye iradı beyanından konut için ödenen kredi faizinin indirilip indirilemeyeceği

 • 14-10-2009 - Okul kantin işletmeciliğinde basit usulde mükellef olup olamayacağı.

 • 08-10-2009 - Yılda iki kez düzenlenen organizasyonda eski eşya, biblo vs. satışında Mükellefiyet gerekip gerekmediği.

 • 06-10-2009 - Arıcılık faaliyetinde mükellefiyet

 • 30-09-2009 - Askerlik borçlanması ödemesinin ücretin safi tutarında İndirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 • 29-09-2009 - Avukatlık ücretinde serbest meslek makbuzunun ne zaman düzenleneceği.

 • 24-09-2009 - Huzurevinde kalan kişinin huzurevine yaptığı ödemelerin GMSİ’nin beyanında gider olarak indirilip indirilemeyeceği.

 • 24-09-2009 - Pansiyon işletmeciliği faaliyetinde mükellefiyet

 • 23-09-2009 - Basit usulden gerçek usule geçiş

 • 11-09-2009 - Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralanan işyeri için Ödenen kira bedelinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 • 02-09-2009 - Dar mükellefiyette GMSİ beyanı.

 • 26-08-2009 - İhbar tazminatından gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.

 • 25-08-2009 - Başka ilde bulunan davalar için ödenen konut kira bedelinin Serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 • 20-07-2009 - Pasta, börek yapıp satan kişinin vergiden muaf olup olamayacağı.

 • 17-07-2009 - Post cihazı ile tahsilatta KDV ve ödenen işlem bedelinin gider kaydedilip kaydedilmeyeceği

 • 14-07-2009 - Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden elde edilen kazançların gelir vergisi istisnası

 • 14-07-2009 - Geçici Vergi

 • 07-07-2009 - Motorsiklet üzerinde yapılan kimlik kaplama işinin vergiden Muaf olup olmayacağı.

 • 25-06-2009 - Faaliyet kodu ile faaliyet adının belirlenmesi

 • 25-06-2009 - Mücbir sebep nedeniyle süresinden önce ödenen geçici verginin 2004 yılı gelir vergisinden mahsup yapılıp yapılamayacağı

 • 16-06-2009 - Şirket müdürünün ikametgah olarak kullandığı konutun işyeri Olarak da kullanılması durumunda stopaj

 • 12-06-2009 - Sponsorluk harcamaları

 • 26-05-2009 - Yurt dışında ödenen kira bedelinin GMSİ beyanında İndirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 • 13-05-2009 - Vali ve Vali Yardımcılarına 5302 sayılı İl Özel idaresi Kanununun 28 ve 63’üncü maddeleri kapsamında yapılan ek ödemelerden tevkifat

 • 06-05-2009 - Çiğ köfte yapıp servis yaparak faaliyette bulunan kişinin Basit usulde mükellef olup olamayacağı.

 • 05-05-2009 - : Sözleşmeli olarak çalıştırılan avukatlara yapılan Ödemelerde belge düzeni.

 • 05-05-2009 - Sözleşmeli olarak çalıştırılan avukatlara yapılan Ödemelerde belge düzeni.

 • 29-04-2009 - Yat işletmeciliği yapan kişinin mükellefiyeti.

 • 28-04-2009 - Serbest meslek kazancında stopaj kesintisi ve Kira stopajı kesintisi beyanı

 • 24-04-2009 - Sponsorluk harcamalarının gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri Tarafından kazançlarının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 • 15-04-2009 - GMSİ gelirinden dolayı nakden iade talebinde bulunulduğunda Kira kontratının aranılıp aranılmayacağı.

 • 10-04-2009 - Oto tamirciliği yapan kişinin basit usulde mükellef Olup olamayacağı.

 • 07-04-2009 - Ar-Ge İndirimi

 • 07-04-2009 - Kaymakam ödeneğinden kesilen gelir vergisi tevkifatı

 • 07-04-2009 - Ar-Ge İndirimi

 • 07-04-2009 - Ar-Ge İndirimi

 • 31-03-2009 - İnternet üzerinden yapılan reklam ve ilan faaliyetinin Vergilendirilmesi.

 • 30-03-2009 - Kar payı dağıtımında tevkifat

 • 27-03-2009 - Serbest meslek faaliyetinde kullanılan ve amortisman uygulamasına Konu edilmemiş olan aracın satışı halinde, alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farkın serbest meslek kazancının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı.

 • 23-03-2009 - Değer artış kazancı

 • 20-03-2009 - Kar payı dağıtımında tevkifat

 • 20-03-2009 - Kar Payı Dağıtımında Tevkifat

 • 19-03-2009 - İcra takibi sonucunda alınan vekalet ücretinde serbest Meslek makbuzunun kimin adına düzenleneceği ve tevkifat Yapılıp yapılmayacağı.

 • 16-03-2009 - Sıhhi tesisat işi yapan kişinin basit usulde mükellef olup olamayacağı.

 • 11-03-2009 - Eurobond faiz gelirinin beyanı

 • 20-02-2009 - Serbest Bölgelerde ücret istisnası

 • 06-02-2009 - Serbest Bölgede faaliyet.

 • 30-01-2009 - 268 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca yapılanKira ödemelerinin muhtasar beyannamesinin ne zaman verileceği.

 • 29-01-2009 - Emsal Kira Bedeli

 • 28-01-2009 - Değer artış kazancı

 • 26-01-2009 - Kollektif şirket ortağının tasfiye dönemindeki giderlerini Yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapıp yapamayacağı .

 • 19-01-2009 - Bireysel emeklilik sistemine yatırılan primlerin ücretlerde İndiriminin ne şekilde yapılacağı.

 • 02-01-2009 - Bedelsiz S.M.Mali Müşavirlik Hizmeti

 • 02-01-2009 - 268 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca yapılan Kira ödemelerinin muhtasar beyannamesinin ne zaman verileceği.

 • 31-12-2008 - Gözlemecilik faaliyetinde bulunan kişinin basit usulde Mükellef olup olamayacağı.

 • 23-12-2008 - Emsal kira bedeli

 • 19-12-2008 - Tarım kredi kooperatifine ödenen gayrimenkul kira bedelinden Tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 • 18-12-2008 - Yapma çiçek yapıp satan kişinin vergiden muaf olup olamayacağı.

 • 08-12-2008 - Asgari geçim indirimi uygulaması

 • 27-11-2008 - Kira bedelinin bankaya ödenmesinde ödemenin vekaletle kiraya veren kişi adına yapılıp yapılamayacağı.

 • 27-11-2008 - Kira bedelinin bankaya ödenmesinde ödemenin vekaletle Kiraya veren kişi adına yapılıp yapılamayacağı.

 • 23-11-2008 - Birikimli hayat sigortası sisteminden 10 yıl dolmadan ayrılma halinde tevkifat

 • 13-11-2008 - Bağ kur primlerinin geçici vergi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 • 06-11-2008 - İnşaat ruhsatının arsa sahibi üzerinde olması durumunda faturaların inşaat maliyetine ilave edilip edilemeyeceği

 • 24-10-2008 - Serbest Meslek Kazancında hasılatın elde dilmesi veKredi faizinin gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

 • 23-10-2008 - Vergi mükellefi olmayan nihai tüketiciden hurda alımlarında gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.

 • 22-10-2008 - Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birinin takvim yılında

 • 21-10-2008 - Kira stopajı

 • 20-10-2008 - Gümrük personelinin fazla mesai ücretlerinin gelir vergisine tabi olup olmadığı.

 • 17-10-2008 - İcra Müdürlüğünce alacaklı avukata ödenen Vekalet ücretlerinde belge düzeni.

 • 10-10-2008 - Mükellefiyet terki

 • 03-10-2008 - Tekne ile balıkçılık faaliyetinde bulunan kişinin mükellefiyeti.

 • 26-09-2008 - Müzisyenlik faaliyetinde mükellefiyet.

 • 24-09-2008 - 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi

 • 23-09-2008 - Dar mükellefiyet

 • 22-09-2008 - Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birinin takvim yılında Kaybedilmesi halinde ne zaman gerçek usule geçileceği.

 • 21-09-2008 - Okul aile birliği tarafından okulun temizlik ve diğer işlerinde çalıştırılan hizmetliye yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 • 19-09-2008 - Mütercimlik faaliyetinde mükellefiyet.

 • 06-09-2008 - Vergi mükellefi olmayan nihai tüketiciden hurda alımlarında

 • 03-09-2008 - Vergi hatasının düzeltilmesi ve iade işlemi

 • 27-08-2008 - İkametgahın belli bir bölümünün işyeri olarak kullanılmasında vergi tevkifatı

 • 26-08-2008 - Müzisyenlik faaliyetinde mükellefiyet.

 • 25-08-2008 - Mükellefin çocuklarına ait eğitim harcamalarının İndirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 • 25-08-2008 - Zirai kazancın vergilendirilmesinde çiftçilik belgesi ölçülerinin mi, mükellefin beyanının mı esas olduğu.

 • 25-08-2008 - Ticari aracın hususiye çevrilmesinin işi terk sayılıp sayılmayacağı.

 • 25-08-2008 - Tekne ile balıkçılık faaliyetinde bulunan kişinin mükellefiyeti.

 • 20-08-2008 - Birikimli hayat sigortası sisteminden 10 yıl dolmadan

 • 14-08-2008 - Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüne yapılan terzilik

 • 14-08-2008 - Okul aile birliğine makbuz karşılığında yapılan yardımların

 • 08-08-2008 - İcra müdürlüğü tarafından Belediyeye ödenecek yedieminlik ücretinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.

 • 06-08-2008 - Aynı anda birden fazla yerde çalışan ancak tek işverenden ücret Alan personelin ücretinde tevkifat uygulaması.

 • 23-07-2008 - Devlet tahvili ve hazine bonosu gelirlerinin beyan Edilip edilmeyeceği.

 • 19-07-2008 - Apartman sakinlerine ait dükkanlardan elde edilen Gayrimenkul sermaye iradı gelirinin beyan edilip edilmeyeceği.

 • 11-07-2008 - Belirli bir işyeri olmayan kişinin mükellefiyet kaydının hangi vergi dairesince yapılacağı.

 • 14-06-2008 - İş makinası sahibinin mükellefiyeti.

 • 02-06-2008 - Eurobond faiz gelirinin beyanı

 • 02-06-2008 - Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralanan işyeri için Ödenen kira bedelinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 • 25-05-2008 - Basit usulde kayıtlı mükellefin ikinci araç alıp kiraya vermesi veya Aracında personel çalıştırması halinde mükellefiyetinin değişip değişmeyeceği.

 • 24-05-2008 - Gayri menkulün satışından elde edilecek gelirin Gelir vergisi yönünden beyanı.

 • 18-05-2008 - Gelir vergisinden doğan vergi alacağının farklı vergi dairesindeki Veraset ve İntikal vergisi borcuna mahsup yapılıp yapılamayacağı

 • 05-05-2008 - Ticari aracın hususiye çevrilmesinin işi terk sayılıp sayılmayacağı.

 • 20-04-2008 - Sakatlık indiriminin kişinin hem maaşına Hem de döner sermayeden aldığı prime uygulanıp uygulanmayacağı.

 • 15-04-2008 - Gümrük personelinin fazla mesai ücretlerinin gelir vergisine

 • 10-04-2008 - araçların çalınması durumunda mükellefiyet kaydının Terkin edilip edilemeyeceği,

 • 05-04-2008 - Daha önce Gerçek Usulde mükellefiyet kaydı olan kişinin Basit usulde mükellef olup olamayacağı.

 • 15-03-2008 - : Mahsup yoluyla iade de saymanlık yazısının aranıp

 • 11-02-2008 - Çek ve bono tahsilatında mükellefiyet.

 • 05-02-2008 - Seyahat acentaları tarafından profesyonel turist rehberlerine yapılan ödemelerde tevkifat oranı.

 • 05-01-2008 - Bir ay çalışan personel ile 15 gün çalışan personele uygulanacak asgari geçim indirimi

 • 28-08-2007 - Envantere kayıtlı bulunan binek otomobilin giderlerinin mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

 • 20-08-2007 - Distribütörlük faaliyetinin işyeri açılarak yürütülmesi durumunda mükellefiyet.

 • 10-08-2007 - Okul aile birliği yönetim kurulu tarafından okulun Temizlik ve diğer işlerinde çalıştırılan hizmetliyeyapılan Ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı,

 • 10-08-2007 - Marka ve Patent vekilliği faaliyetinin serbest meslek faaliyeti mi? Yoksa Ticari faaliyet olarak mı vergilendirileceği.

 • 15-07-2007 - Alıcının satıcı adına tapu masraf ve alım-satım vergisini ödediği durumlarda tüzel kişilerin safı kazancın tespitinde indirim konusu yapıp yapamayacağı.

 • 10-07-2007 - Miras yoluyla intikal eden gayrimenkulün Satışında Değer artış kazancı

 • 10-07-2007 - İlkyardım eğitim merkezi-danışmanlık-özel istihdam ofisi Faaliyetinin serbest meslek kazancı mı? ticari kazanç mı? olduğu.

 • 15-06-2007 - Özel okul işletmesinin gelir vergisinden istisna olup olmayacağı

 • 10-06-2007 - Personelin kalması için kiralanan meskenlere ödenen Kiraların ücret sayılıp sayılmayacağı.

 • 06-06-2007 - İşletmede kullanılacak ancak başkası adına kayıtlı elektrik Ve telefon faturalarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 • 25-05-2007 - Zirai gelir vergisi mükellefiyetinin kullanım hakları Sözleşmesine göre kapatılıp kapatılamayacağı.

 • 20-05-2007 - İşletmede kullanılacak ancak başkası adına kayıtlı elektrik Ve telefon faturalarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 • 20-05-2007 - Site yönetimi tarafından muhasebeciye yapılan Ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 • 15-05-2007 - Basit usulde kayıtlı mükellefin aracını yenilemesi durumunda Mükellefiyetinin değişip değişmeyeceği.

 • 10-05-2007 - Vergi İndirimi

 • 10-05-2007 - Part time çalıştırılan kişiye yapılan ödemelerde tevkifat Yapılıp yapılmayacağı.

 • 05-05-2007 - Nakliyecilik faaliyetinde bulunan mükellefin aracının Emniyet müdürlüğü tarafından alıkonulması halinde mükellefiyetinin Terk edilip edilmeyeceği.

 • 02-05-2007 - Nakliyecilik faaliyetinde bulunan mükellefin aracının Emniyet müdürlüğü tarafından alıkonulması halinde mükellefiyetinin Terk edilip edilmeyeceği.

 • 25-04-2007 - Mahsuben iade hk.

 • 20-04-2007 - Mükellefin kızı için ödemiş olduğu eğitim harcamalarını İndirim konusu yapıp yapamayacağı.

 • 20-04-2007 - Müzik organizasyonu işlerinde çalıştıracağınız kişilere Ödeme yaparken gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği.

 • 10-04-2007 - Apartman sakinlerine ait dükkanın basit usulde kayıtlı mükellefe Kiraya verilmesi halinde GMSİ gelirinin beyan edilip edilmeyeceği.

 • 10-04-2007 - Yurtdışında yaşayan kişiye ihbar ikramiyesi Ödenip ödenmeyeceği.

 • 05-04-2007 - Özel bina inşaatında mükellefiyet.

 • 23-03-2007 - Ortağı olduğu şirkete araçlarını kiraya veren kişinin Elde ettiği kazancın nasıl vergilendirileceği.

 • 15-03-2007 - İki aracı olan kişinin basit usulden faydalanıp faydalanamayacağı.

 • 01-02-2007 - Yıllara sari inşaat işi nedeniyle yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifat oranı

 • 01-02-2007 - Ücretlinin eşi adına ödediği bireysel emeklilik katkı payının Ücretlinin almış olduğu kendi ücretinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 • 05-01-2007 - Vergi indirimi

 • 20-10-2006 - Muhtasar beyannamenin tek bir beyanda verilip Verilemeyeceği.

 • 10-10-2006 - bir poliklinikte ücret karşılığı olmayıp, kazanılan paranınBelli bir yüzdesi şeklinde anlaşma yapıldığında elde edilen kazançtanDolayı bir vergi mükellefiyeti doğup doğmayacağı, beyanname verip vermeyeceği.

 • 06-10-2006 - Maden arama ruhsatı bulunan kişinin Faaliyeti bulunmadığında mükellef olup olmayacağı.

 • 01-10-2006 - Yapay çiçek yapıp satan kişinin vergiden muaf olup olamayacağı.

 • 15-09-2006 - Eğitim Hizmetleri Danışmanlığı faaliyetinin serbest meslek kazancı olarak mı yoksa ticari kazanç olarak mı değerlendirileceği

 • 01-09-2006 - İşletmeye alınan sebze-meyvelerin ve müzisyenlere yapılan Ödemelerin ticari kazancın tespit edilmesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 • 20-08-2006 - Ferdi işletmenin adi ortaklığa dönüşmesi.

 • 10-08-2006 - Yurt dışında ikamet eden kişinin elde ettiği menkul kıymetlerin geçici 67. maddeye göre tevkifata tabi olacağı.

 • 10-08-2006 - Serbest meslek kazancının tespitinde kira ödemesi karşılığıAlınan serbest meslek makbuzunun gider belgesi olarak kullanılıp kullanılamayacağı.

 • 10-07-2006 - Sanat Eseri Üreten Sanatçıların Gelir Vergisi ve KDV karşısındaki durumu.

 • 01-07-2006 - Mahsup yoluyla iade işleminde gecikme zammının Beyannamenin veriliş tarihine göre mi yoksa mahsup dilekçesiTarihine göre mi hesaplanacağı

 • 10-06-2006 - Arızi kazanç

 • 10-06-2006 - Ayakkabı ticareti ve tamirciliği yapan kişinin basit usulde Mükellef olup olamayacağı ve yazar kasa kullanma zorunluluğunun Bulunup bulunmadığı.

 • 10-06-2006 - Kıdem tazminatının vergi indirimine tabi olup olmayacağı.

 • 09-06-2006 - Köy tüzel kişiliğine ait minibüsün yolcu taşıma karşılığı almış olduğu ücretin belge düzeni ve hususi araçların köy işlerindekullanılması durumunda elde edilen kazancın vergilendirilmesi.

 • 08-06-2006 - İşmerkezi yurtdışında olan ve Türkiye’ de şubesi bulunmayan bir şirkette rehber olarak görev yapan bir kimseninTürkiye’ de elde ettiği gelirin vergilendirilip vergilendirilmeyeceği

 • 01-06-2006 - İdari Dava açılması

 • 10-05-2006 - İkametgahın belli bir bölümünün işyeri olarak kullanılmasında vergi tevkifatı Ve işyeri kira bedelinin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 • 10-04-2006 - Ticari Kazanç

 • 10-04-2006 - GMSİ beyannamesinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Saymanlık müdürlüğü tarafından düzenlenen Banka Kredi Kartı Alındısı ve Sayman Mutemedi Alındılarının gider belgesi olarak Kullanılıp kullanılamayacağı.

 • 10-04-2006 - Sakatlık indirimi

 • 10-04-2006 - A.Ü.Tıp Fakültesi Saymanlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Banka Kredi Kartı Alındısı ve Sayman Mutemedi Alındılarının Safi kazancın tespitinde gider belgesi olarak kullanılıp kullanılamayacağı.

 • 05-04-2006 - Okul öncesi eğitim hizmeti faaliyetinde vergilendirme.

 • 04-04-2006 - Bilgisayarla veb tasarımı faaliyetinin serbest meslek Kazancı olup olmayacağı.

 • 04-04-2006 - Zirai kazançta mükellefiyet

 • 10-03-2006 - Değer artış kazancı mı? Yoksa ticari kazanç mı?

 • 22-02-2006 - Vergi indiriminde kullanılan fişlerin toplu olarak Yazılıp yazılamayacağı.

 • 20-02-2006 - Ticari işletmeye dahil nakil vasıtalarının kiraya verilmesinden Elde edilen kazancın nasıl vergilendirileceği.

 • 20-02-2006 - İki ayrı işverenden alınan ücretin vergi indirimi Bildiriminin ne şekilde verileceği.

 • 20-02-2006 - Kurbanlık dana faturasının vergi indiriminde Kullanılıp kullanılamayacağı.

 • 20-02-2006 - Sakatlık indiriminin kişinin hem maaşına Hem de döner sermayeden aldığı prime uygulanıp uygulanmayacağı.

 • 20-02-2006 - Serbest meslek erbabı doktorun NLP (sinir dili programlaması) Hizmeti verdiğinde elde ettiği kazancın nasıl vergilendirileceği.

 • 17-02-2006 - Genel bütçeden ve döner sermayeden alınan ücretin vergi indirimi Bildiriminin ne şekilde verileceği.

 • 14-02-2006 - İşletmeye dahil olmayan aracın bakım-onarım, yakıt Giderlerinin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 • 10-02-2006 - Serbest Meslek Kazancı hk.

 • 10-02-2006 - Okulun döner sermaye işletmesinin bankada bulunan mevduatlarından stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı

 • 10-02-2006 - Esnaf ve Sanatkarlar Odasının bankada bulunan mevduatlarından stp. kesintisi yapılıp yapılmayacağı

 • 08-02-2006 - Belediyeye ait kapalı ve açık Pazar yerlerindeki işyerlerininKiralanmasında stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı.

 • 08-02-2006 - Belediyeye ait kapalı ve açık Pazar yerlerindeki işyerlerininKiralanmasında stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı.

 • 02-02-2006 - Basit usulde kayıtlı mükellefin gerçek usulde kayıtlı başka bir mükellef İle Adi Ort.lık kurduğunda gerçek usulde mükellefiyetinin ne zaman başlayacağı.

 • 25-01-2006 - Seyyar çiçekçilik yapan kişinin vergi muafiyeti hk.

 • 10-01-2006 - Turist rehberlerinin vergilendirilmesi.

 • 05-01-2006 - maddeden faydalanan sanatçının emtia alım satımı Yaptığında nasıl vergilendirileceği.

 • 01-01-2006 - Seyyar milli piyangocuların vergiden muaf olup olmadığı.

 • 01-01-2006 - Turist rehberlerinin vergiden muaf olup olmadığı.

 • 29-12-2005 - Radyoloji uzmanlığı yapan kişinin özel muayenehane Açması durumunda nasıl vergilendirileceği.

 • 29-12-2005 - Takı ve örgü işleri yapıp satan kişinin Basit usulde mükellef olup olamayacağı.

 • 28-12-2005 - Dondurulmuş gıda alımlarında tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 • 20-12-2005 - Besicilik faaliyetinde bulunan kişinin vergi mükellefiyeti

 • 15-12-2005 - Posta işletmesi Genel Müdürlüğüne ait olan otelin kiralanması durumunda yapılan kira ödemelerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 • 10-12-2005 - Eşe ait aracın ücret ödenmeksizin kiralanması durumunda Stopaj yapılıp yapılmayacağı, yakıt ve bakım giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

 • 10-12-2005 - Mikrobiyoloji uzmanı olan doktorun özel tıbbi tahliller Laboratuvarı açarsa serbest meslek kazancı mı yoksa ticari kazanç olarak mı vergilendirileceği.

 • 05-12-2005 - Sakatlık indirimi

 • 18-11-2005 - Serbest meslek faaliyetinde bulunan kişinin envanterine kayıtlı binekOtomobilinin alımında ödenen kredi faizinin gider yazılıp yazılamayacağı ve kiraladığıBinek otomobilin bakım-onarım, yakıt giderlerine ait KDV’yi indirim konusu yapıp yapamayacağı.

 • 17-11-2005 - Apartman yöneticisine ödenen ücretin vergilendirilipVergilendirilmeyeceği.

 • 17-11-2005 - Oto tamirciliği yapan kişinin Basit usulde mükellef olup olamayacağı.

 • 14-11-2005 - Özel bina inşaatında mükellefiyet.

 • 10-11-2005 - yapılacak harcamaların doğrudan gider olarak mı yoksa özel maliyet olarak mı kabul edileceği

 • 24-10-2005 - İşi terk nedeniyle mükellefin yanında çalışan işçinin Vergi İndirimine Ait bildirimi süresinde verilmediğinde vergi indiriminden yararlanıp yararlanmayacağı.

 • 20-10-2005 - Vekalet ücretinde stopaj yapılıp yapılmayacağı.

 • 20-10-2005 - Kurumlardan elde edilen kar payının beyan sınırını aşmaması durumunda İnceleme raporuna istinaden tarhiyat yapılıp yapılmayacağı.

 • 12-10-2005 - Taşlardan hediyelik eşya yapıp satan kişinin Basit usulde mükellef olup olamayacağı.

 • 10-10-2005 - Bankaya yatırılan apartman aidatlarından Gelir Vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.

 • 10-10-2005 - Gelir vergisi tevkifatından doğan vergi alacağının mahsubunda Yapılacak işlemler

 • 10-10-2005 - Gelir vergisi tevkifatından doğan vergi alacağının mahsubunda Yapılacak işlemler

 • 04-10-2005 - Seyyar sütçülük yapan kişinin vergi muafiyetinden Faydalanıp faydalanamayacağı.

 • 27-09-2005 - Zorunlu olarak yaptırılan sigorta maliyetinin Yatırım maliyetine dahil edilerek yatırım indirime konu edilip edilemeyeceği.

 • 20-09-2005 - Değer Artış Kazancı

 • 15-07-2005 - Maliye Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığı döner sermayesinden alınan ücretlerin Vergilendirilmesi.

 • 10-07-2005 - Müstahsilden alınan canlı tavşan alımlarında gelir vergisi tevkifatı.

 • 08-07-2005 - Fatura karşılığı yapılan kira ödemelerinden ayrıca stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı.

 • 20-06-2005 - Ekspertiz ücretlerinin vergilendirilip vergilendirilmeyeceği.

 • 16-06-2005 - Birden fazla takvim yılına taşmayan işlerin, Yıllara sari inşaat sayılıp sayılmayacağı ve bu işler nedeniyle yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.

 • 15-06-2005 - Babasına ait işyeri için emsal kira bedeli uygulanıp uygulanmayacağı,GMSİ beyanı verilip verilmeyeceği.

 • 15-05-2005 - Sitenin bankada bulunan mevduatlarından gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı, Sitede çalıştırılan kapıcı, bahçıvan ve bekçilere yapılan ücret ödemesinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 • 28-04-2005 - B.07.1.GİB.4.07.16.01/GVK.ÖZ.05.21/

 • 25-04-2005 - Gerçek usulde kayıtlı mükellefin daha sonra basit usulde Mükellef olup olamayacağı.

 • 21-04-2005 - Site sakinlerine ait kapıcı dairelerinden elde edilen Gayrimenkul sermaye iradı gelirinin beyan edilip edilmeyeceği

 • 20-04-2005 - Döner Sermayelerin Bankalarda bulunan mevduatlarından tevkifat yapılıp yapılmayacağı

 • 15-04-2005 - Birden fazla işverenden alınan ücretlerin vergilendirilmesi.

 • 08-04-2005 - Kredi faizinin gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

 • 04-04-2005 - Başkası tarafından ödenen kira tutarının İndirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

 • 04-04-2005 - Daha önce basit usulde kayıtlı mükellefin kira bedelinin Basit Usule Tabi olmanın genel şartlarını aşması nedeniyle gerçek usulde vergilendirilmesi Durumunda basit usulde mükellefiyet kaydının devam edip edemeyeceği.

 • 04-04-2005 - Çevre ve Orman müdürlüğüne yapılan hizmet karşılığı Alınan ücretten tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 • 31-03-2005 - Adi komandit şirketin komanditer ortağının Elde ettiği kar payının gelir vergisinden istisna olup olmadığı.

 • 31-03-2005 - Özel Halk Otobüslerine ödenen ücretin Serbest Meslek Kazancında gider yazılıp yazılamayacağı.

 • 28-03-2005 - Genel bütçeden ve döner sermayeden alınan ücretlerden Gelir vergisi tevkifatı hk

 • 15-03-2005 - Kurumun personeline ödediği teşvik tazminatının Gelir vergisinden istisna edilip edilemeyeceği.

 • 02-03-2005 - Güreşecek pehlivanlara ödenen ödül ve yolluklardan, güreşçileri yönetecek hakemlere Ödenen yolluklardan tevkifat yapılıp yapılmayacağı, derneğe yapılan bağışların gelir Vergisinde İndirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

 • 24-02-2005 - Düğün giderlerinin vergi indiriminde kullanılıp kullanılamayacağı.

 • 22-02-2005 - Takdir Komisyonu kararına göre düzenlenen vergi ziyaı cezalarının kaldırılması hk.

 • 18-02-2005 - Serbest meslek kazanç makbuzunda gösterilen KDV'nin beyanı ve gelirine dahil edip etmeyeceği.

 • 18-02-2005 - Genel bütçeden ve döner sermayeden ücret alan çalışanların vergi indirimi bildirimini vermeleri hk.

 • 15-02-2005 - Hamam vb. işletmelerde yıkayıcı ve masajcı olarak Çalışan personelin nasıl vergilendirileceği.

 • 09-02-2005 - Bankaya yatırılan apartman aidatlarından Gelir Vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.

 • 07-02-2005 - Kendi İsteği ile gerçek usule geçen Mükellefin Basit usule dönüp dönemeyeceği

 • 28-01-2005 - Birikimli hayat sigortasından bireysel emeklilik sistemine geçildiğinde gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

 • 27-01-2005 - Gerçek usulde zirai gelir vergisi mükellefleri ile muafiyet sınırları içinde kalıp gerçek usulde zirai gelir vergisi mükellefi olmayan çiftçilerin vergi tevkifatı.

 • 25-01-2005 - Daha önce gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan kişinin Özel bina inşaatından dolayı basit usulde mükellef olup olamayacağı.

 • 17-01-2005 - Vergi İndirimi

 • 12-01-2005 - Vergi İadesi kapsamına giren mal ve hizmet alımları ile vergi iade Zarflarının hangi tarihe kadar verileceği.

 • 12-01-2005 - İşverenler yanlarında çalıştırdıkları işçilerinin Özel hayat, bireysel emeklilik yada sağlık sigortası primlerini gider olarak indirip indiremeyeceği.

 • 31-12-2004 - Çevre ve Orman müdürlüğüne yapılan hizmet karşılığı Alınan ücretten tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 • 28-12-2004 - Yurt dışında ikamet eden kişinin MSİ gelirini beyan edip etmeyeceği.

 • 27-12-2004 - Sebze ve meyve komisyonculuğu yapan şirketin işyerine sebze ve meyve taşırken yaptığı harcamalarını gider olarak gösterip gösteremeyeceği.

 • 23-12-2004 - Yatırım indiriminden faydalanıp faydalanmayacağı.

 • 03-12-2004 - Okul Aile Birliğinden kiralanan Okul kantini Kira ödemesinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 • 02-12-2004 - Daha önce Gerçek Usulde mükellefiyet kaydı olan kişinin Basit usulde mükellef olup olamayacağı.

 • 17-11-2004 - İşe başlamada kira kontratının gerekip gerekmediği.

 • 17-11-2004 - Muhtasar beyanname verilme zamanı

 • 17-11-2004 - Okul öncesi eğitim hizmeti faaliyetinde vergilendirme.

 • 17-11-2004 - Yanında çalıştırılan çocuğa ödenen Ücretin ve sigorta primlerinin Gider olarak indirilip indirilemeyeceği.

 • 17-11-2004 - Haftanın bazı günleri balık satan kişinin Basit usulde mükellef olup olamayacağı.

 • 14-11-2004 - Elektronik eşya bakım onarım tamir işi yapan kişinin Basit usulde mükellef olup olamayacağı.

 • 14-11-2004 - Elektronik eşya bakım onarım tamir işi yapan kişinin Basit usulde mükellef olup olamayacağı.

 • 12-11-2004 - İki aracı olan kişinin basit usulden faydalanıp faydalanmaycağı

 • 10-11-2004 - Turist rehberlerinin vergilendirilmesi.

 • 07-11-2004 - Ücretlerden yapılan stopaj kesintilerinin şirketin Vergi numarasından verilip verilemeyeceği.

 • 25-10-2004 - Beyanname verme sınırının altında kalan TÜFE'ye endeksli Hazine bonosundan elde edilen gelirin vergi dairesince cezalı olarak tarhiyat yapılması üzerine tarhiyat üzerinde uzlaşılması ve uzlaşma neticesinde tahakkuk eden vergi, ceza ve gecikme fai

 • 15-10-2004 - Milli Eğitim Vakfı adına yatırılan kantin kira ödemelerinde Gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.

 • 14-10-2004 - Adli personel ve Devlet davalarına takip edenlere ödenen fazla Çalışma ücretinden gelir vergisi tevkif atı yapılıp yapılmayacağı.

 • 23-09-2004 - Stopaj kesintisi

 • 17-09-2004 - Personele ayni olarak verilen giyim eşyası bedelinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 • 07-09-2004 - Bisiklet ve Motosiklet tamirciliğinde mükellefiyet.

 • 20-05-2004 - Kişi, kurum ve şirketlerce okula yapılacak yardımların vergilendirilmesi

 • 10-05-2004 - Sağlık ocağı inşasında Gelir ve Katma Değer Vergisi mükellefiyeti

 • 03-05-2004 - Çırak adaylarına çıraklık sözleşmesi yapan işyerlerinin çalıştırdıkları çırak için vergi ödeyip ödemeyecekleri

 • 29-04-2004 - Mükellefiyet terki hk.

 • 28-04-2004 - Bankaya yatırılan Apartman aidatlarından Gelir Vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

 • 14-04-2004 - Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 ve 62. maddeleri ile 94. maddesinin 6 nolu bendine istinaden, ilgili dönem karlarına yönelik ortaklara kar dağıtılmazsa veya ilgili dönem karlarının sermayeye ilave edilmesi halinde tevkifat yapılıp yapılmayacağı

 • 25-03-2004 - Basit usul mükellefin bakkal ve minibüs işletmeciliğinden dolayı işletme defteri tutup tutamayacağı.

 • 25-03-2004 - Kurumlar vergisi muafiyeti bulunan eğitim kurumu faturasının gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 • 16-03-2004 - Menkul Sermaye İradı

 • 11-03-2004 - Motorlu Taşıtlar Sınav ücreti adı altında Öğretmenlere ödenen ücretlerden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.

 • 04-03-2004 - Özel bina inşaatı sahiplerinin Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi mükellefiyeti

 • 04-03-2004 - 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu uygulamasında vergi incelemesine başlama

 • 02-03-2004 - Yaşam fonu ikraz ödemesine ait menkul sermaye İradından dolayı Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi verip vermeyeceği.

 • 01-03-2004 - Konut olarak kayıtlı gayrimenkulün işyeri olarak kiraya verilince nasıl vergilendirileceği.

 • 10-02-2004 - Özel Gider İndirimi

 • 10-02-2004 - Kooperatife ait arsanın satılması sonucu mükellefiyet hk.

 • 09-02-2004 - Vadesi geçmiş vergi borçlarında 4811 sayılı Kanuna göre eski vergi dairesine müracaat unutulduğunda yararlanıp yararlanamayacağı

 • 02-01-2004 - Seyyar ayakkabı satıcısının mükellefiyeti

 • 19-12-2003 - Belediyeye kiraya verilen traktör için yapılan ödemeler için vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

 • 12-12-2003 - Hususi olarak kayıt ve tescil edilen kamyon sahibinin Gelir Vergisi mükellefiyetinin tesisi

 • 18-11-2003 - Kendisi kirada oturup, elde ettiği kira gelirinden dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi verip vermeyeceği.

 • 04-11-2003 - Serbest meslek faaliyeti

 • 04-11-2003 - Yeni işe başlayan mükellefin vergilendirilmesi hk.

 • 27-08-2003 - Muhtasar Beyanname

 • 11-07-2003 - İlk san kesintilerinin Gelir vergisi matrah Tutarından indirilip indirilemeyeceği.

 • 15-05-2003 - Yurt ücretine ait harcamanın özel gider indiriminden yararlanıp yararlanmayacağı hk.

 • 15-05-2003 - Hazine Bonosu Devlet Tahvil faizlerinin vergilendirilmesi

 • 15-05-2003 - Büyükelçilik tarafından yapılan gayrimenkule ilişkin ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

 • 15-04-2003 - Basit Usul ticari kazanç

 • 15-04-2003 - G.V.K. 18 inci maddesindeki kazanç istisnası Hk.

 • 15-04-2003 - Sulama Birliğinin Gelir Vergisi Tevkifatı

 • 15-03-2003 - Bilgisayar yazılımı ve buna bağlı proje üretme işinin Serbest meslek faaliyeti olarak GVK.nun 18. mad. kapsamında değerlendirip değerlendirilmeyeceği hk..

 • 15-03-2003 - 2. el kullanılmış cep telefonu alışlarında Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

 • 15-03-2003 - Yükleme işi yapılırken hamallara yapılan ödemelerden Gelir Vergisi tevkifatı ve fon payı kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

 • 15-03-2003 - Zirai kazanç hk.

 • 15-03-2003 - Özel gider indirimi

 • 15-01-2003 - Site yönetiminde bulunanlara ödenecek olan huzur ücretinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

 • 15-01-2003 - İlköğretim Okulu Müdürlüğüne vermiş olduğunuz et ve tavuk ürünleri bedellerinden %2 stopaj vergisi kesildiği, muntazaman stopaj vergisi ödediğiniz, ilgili kurumlardan tahsil edeceğiniz ürün bedelleri için ikinci defa

 • 27-12-2002 - 1. sınıf defter tutmakta iken vefat eden mükellefin varislerinin faaliyete devam etmeleri halinde mükellefiyet durumları ile katma değer vergisi ve II. Sınıf defter tutup tutamayacağı hk.

 • 10-12-2002 - Özel gider indiriminden doğan vergi farkının mahsubu

 • 25-11-2002 - Özel Bina inşaatı sahiplerinin gelir vergisi mükellefiyetinin bulunup bulunmadığı, İnşaatta çalıştırılan işçilerden gelir vergisi stopajı yapılıp yapılmayacağı hk.

 • 21-11-2002 - Hurdaya ayrılan ticari kamyonun mükellefiyeti hk...

 • 20-11-2002 - Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapmış olduğunuz kira ödemesinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

 • 11-11-2002 - işi terk işleminin hk

 • 11-11-2002 - Belediyeye ait işyeri kiralanmasında Stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk

 • 05-11-2002 - Mükellefiyeti Terk hk.

 • 20-10-2002 - Dolar olarak yatırılan hayat sigortasının ileride geri alınırken vergilenip vergilenmeyeceği hk.

 • 10-10-2002 - İşyerinde çalıştırılan stajyer öğrencilere verilen yemek harcamalarının gider yazılıp yazılamayacağı.

 • 10-10-2002 - Çocuğun ücret gelirinin hayat standardında izah nedeni gelir olarak beyan edilip edilemeyeceği. hk.

 • 10-10-2002 - Basit Usul Mükellefin Belgelerinin Oda Tarafından Verileceği .hk.

 • 10-09-2002 - Apartman inşaatını tamamlamak için bir kısım iş yeri ve meskenlerin satılmasının ticari faaliyet sayılıp, sayılmayacağı hk.

 • 10-09-2002 - İşi terk ettiği döneme ait verginin terkin edilip edilmeyeceği hk..

 • 05-09-2002 - Basit usulde vergilendirilmesi

 • 07-08-2002 - Özürlü veya emeklilerin herhangi bir vergi indiriminden faydalanıp faydalanmayacağı hk.

 • 05-08-2002 - Özürlü veya emeklilerin herhangi bir vergi indiriminden faydalanıp faydalanmayacağı hk.

 • 15-07-2002 - Daha önce gerçek usulde vergilendirilen mükellefin bakkallık faaliyetine başlayacağından basit usulde mükellefiyet kaydını yapılıp yapılmayacağı hk.

 • 10-07-2002 - Değer artış kazancı

 • 10-07-2002 - Gelir Vergisi Kanununun 56 ncı maddesine göre hangi hallerde değer artış

 • 10-07-2002 - Büyükşehir Belediyesince yapılacak ödemeden gelir vergisi ve fon payı kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

 • 20-06-2002 - Mülkiyeti apartman sakinlerine ait işyerinin site yönetiminden kiraladığınını belirterek, kira bedelini site yönetimine öderken gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

 • 01-06-2002 - Kullandığı elektriğin bedelini aidat makbuzu ile anılan kooperatife ödediğinden elektrik bedelini gider yazılıp yazılamayacağı veKatma Değer Vergisinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

 • 01-06-2002 - 2001 yılında ticari faaliyeti olmayanların, 2001 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamenizi verirken hayat standardı uygulamasından muaf olup olmadığı hk.

 • 20-05-2002 - Kira bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatının yapılıp yapılmayacağı hk.

 • 05-05-2002 - Emekli ikramiyesi üzerinden vergi iadesi alınıp, alıınmayacağı hk.

 • 05-05-2002 - Gerçek usulden basit usule dönüş

 • 30-04-2002 - Muhtarlık maaşının hayat standartı esasında İzah nedeni gelir olarak kabul edilip, edilmeyeceği

 • 25-04-2002 - Zirai kazancın tespiti

 • 20-04-2002 - Yurt dışından elde edilen emekli maaşının izah nedeni gelir olarak kabul edilmesi hk.

 • 20-04-2002 - Turist rehberlerinin vergilendirilmesi

 • 01-04-2002 - Hazine bonosu gelirinin beyanı

 • 15-12-2001 - İkinci sınıf mükellefiyete geçebilme hk.

 • 10-12-2001 - Bağlı bulunduğu odanın haricinde muhasebeci tutup tutamayacağı hk.

 • 05-12-2001 - A.B.D. de bulunan şirkete düzenleyeceğiniz serbest meslek makbuzunda tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

 • 15-11-2001 - Hayat standardı temel gösterge tutarı hk..

 • 15-11-2001 - Çiftçi dışındaki kişi ve kuruluşlardan satın alınan zirai ürünlerin alış bedeli üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk..

 • 01-11-2001 - Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca alınan kararda ilgili ilacın hastanın kullanmasının uygun görülmediğinden ödeme yapılmadığı belirtilerek, kayıtlarınızda hasılat bedeli olarak kaydedilen bu fatura bedelinin gider olarak indirilip indirilmeyeceği hk..

 • 15-09-2001 - Eşi adına Sosyal Sigortalar Kurumuna ödemekte olduğu isteğe bağlı sigortalılık primini ücretinizden kesilmekte olan Gelir Vergisi matrahından düşüp düşemeyeceğinizi hk..

 • 02-08-2001 - Basit Usulde Vergi mükellefi olmak hk.

 • 01-08-2001 - Odaları Birliği ile basit usulde mükellef olan üyelerinin muhasebe kayıtlarını tutmak için alınacak ücretten gelir vergisi tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

 • 07-07-2001 - Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralanan işyeri için stopaj ve fon payı ödenip ödenmeyeceği hk.

 • 07-07-2001 - Babasından miras yoluyla kalan nalbur ve taksicilik faaliyetlerinden yalnız taksicilik işini yapması halinde basit usulden yararlanıp yararlanmayacağı hk.

 • 15-06-2001 - Serbest meslek faaliyeti olarak Doktorluk yaptığınızı, mesken olarak kullandığınız evi muayenehane de olarak kullandığınızı belirterek mesken ve muayenehane adresi gözüken dairenize ait giderlerin meslek gideri olarak indirilip indirilemeyeceği Hk.

 • 15-06-2001 - Danışmanlık ve yönetim hizmetleri ile bu konuda verilen seminerlerden elde edilen kazancın türünün ne olacağı Hk.

 • 10-06-2001 - Emekli, gazi ve OYAK’ta alınan maaşların ve araba için ödenen sigorta bedelinin vergi iadesinde kullanılıp kullanılmayacağı hk.

 • 10-06-2001 - Birinci derecede sakatlık raporu bulunan çocuğu nedeniyle mükellefin sakatlık indiriminden yararlanması Hk.

 • 10-06-2001 - Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geç 24. maddesine göre Türkiye ye getirilen kazancın Gelir Vergisi kanunu’nun 94/6 alt bendine göre yapılacak tevkifatın dağıtılmaması halinde üç taksitte ödenip ödenmeyeceği hk

 • 05-06-2001 - Ayakkabı tamirciliği ve saya işiyle uğraşan, vergi dairesi tarafından gerçek usulde mükellefiyeti tesis ettirilen mükellefin, basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyeceği Hk

 • 05-06-2001 - Babasından miras yoluyla kalan nalbur ve taksicilik faaliyetlerinden yalnız taksicilik işini yapması halinde basit usulden yararlanıp yararlanmayacağı hk.

 • 25-05-2001 - Yurtdışındaki firmadan alınan reklamasyon faturasının giderleştirilmesi hk.

 • 14-05-2001 - Noter personeline ait özel gider indirimi tutarının Şubat ayına ait muhtasar beyannamede mahsup edilememesi durumunda, Mayıs ayındaki muhtasar beyannamede mahsup edilip edilemeyeceği hk.

 • 14-05-2001 - Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik işinden dolayı serbest meslek erbabı olarak zaman zaman eğitim kurumlarında eğitmenlere danışmanlık hizmet vermeniz sonucu elde ettiğiniz kazancın ne şekilde vergilendirileceği hk

 • 10-05-2001 - tarihinden itibaren yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan kişinin 2000 yılına ait özel gider indirimini ayrıldığı işyerinden nakten alacağı hk.

 • 10-05-2001 - Merkezi Almanyada bulunan firmanın Türkiye’de irtibat bürosu açması ve hiçbir ticari faaliyette bulunmaması halinde mükellefiyet şeklinin ne olacağı Hk.

 • 10-05-2001 - Hanodabaşıcılığı işinin diğer ücret olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği Hk.

 • 10-05-2001 - Elektrik malzemesi parçalarının montajıyla uğraşan mükellefin basit usulde vergilendirilip vergilendirilemeyeceği hk.

 • 04-05-2001 - Döviz karşılığında baz istasyonu kurulmak üzere kiralanan site ortak alanından elde edilen gelirin türünün ne olacağı Hk.

 • 10-04-2001 - Ödenmeyen kiralar için tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

 • 10-04-2001 - Hayat standardında sakatlık indirimi yapılıp yapılmayacağı hk.

 • 10-04-2001 - Yolcu teknesinin işe başlama tarihi hk.

 • 10-04-2001 - İşe başlama tarihini zamanında bildirmemek hk.

 • 05-04-2001 - Oto radyatörlerinin tamirciliğiyle uğraşan mükellefin basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk.

 • 20-03-2001 - Dernek üyelerinin muhasebe kayıtlarının dernek bünyesinde yürütülüp yürütülmeyeceği hk.

 • 10-03-2001 - Belediyelere yapılan tadilat işlerinin katma değer vergisinden,yapılan ödemelerin gelir vergisinden istisna olup, olmadığı hk.

 • 03-03-2001 - Basit Usul Mükellefin gerçek usule geçtikten sonra basit usule dönemeyeceği hk

 • 10-02-2001 - 1994-1996 tarihleri arasında ticari faaliyette bulunduğunuzu, 18.09.2000 tarihinde yeni bir işyeri açtığınızı belirterek hayat Standardı açısından ne şekilde değerlendirilmesi gerekeceği hk.

 • 10-01-2001 - Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesine istinaden verilen geçici vergi beyanıyla tahakkuk eden geçici verginin terk işleminin yapılıp yapılmayacağı hk.

 • 02-01-2001 - Ölen Mükellefin kaydının varisler adına mı yoksa vasi adına mı yapılacağı ve nasıl vergilendirileceği.hk.

 • Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı - Bilgi İşlem
  2009