VERGİ KANUNLARI


 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü


 

SAYI : B.07.1.GİB.4.07.16.01/GVK.ÖZ.08.69/

KONU : Ticari aracın hususiye çevrilmesinin işi terk sayılıp sayılmayacağı.

İLGİ : .... tarihli dilekçeniz

îigide kayıtlı dilekçenizde; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün …… vergi kimlik numarasında ticari taksi işletmeciliği faaliyetinden dolayı basit usulde kayıtlı mükellef olduğunuzu, ticari aracınızda kullanmış olduğunuz aracınızı ve …. plakanızı ….. tarihinde trafikten çektiğinizi belirterek, bu işlemi aracın ruhsatına işleterek gayrifaal durumuna düşmenizin işi terk kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve yıl içinde tekrar işe başlamanız halinde işe ara vermiş sayılıp sayılmayacağı konularında özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160'ncı maddesinde, işi bırakan mükelleflerin keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları, aynı kanunun 161'nci maddesinde ise vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesinin işi bırakmayı ifade ettiği, faaliyetin herhangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulmasının işi. bırakma sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 22/07/2003 tarihli 2003/3 Sıra No'lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi'nin

"Araçların Hususiye Çevrilmesi" başlıklı l'inci bölümünde;

Nakliyecilikte kullanılan araçların

özel ihtiyaçlar veya ticari faaliyet niteliğinde olmayan faaliyetler için de kullanılmaya elverişli minibüs, kamyonet ve benzeri araçlardan olması halinde hususiye çevrildiğini gösteren trafik kaydı yeterli olup, işi bırakmaya ilişkin hükümler çerçevesinde mükellef beyanına göre işlem yapılacaktır.

Ancak, bu durumda olan mükelleflerle ilgili olarak yapılacak yoklamalarda nakliyecilik faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlerin yeniden mükellefiyetlerinin tesis edilmesi suretiyle gereğinin yapılacağı tabidir/'açıklamasma yer verilmiştir.

Buna göre; ………. plakalı aracınızın ………. tarihinde trafikten çekildiğine ilişkin Trafik şube veya bürolarından alacağınız belgenin vergi dairesine ibrazı halinde mükellefiyetinizin aynı tarih itibariyle kapatılması, yeni alacağınız araçla ticari, faaliyete başlamanız halinde mükellefiyetinizin yeniden tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı - Bilgi İşlem
2009