VERGİ KANUNLARI


 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Tahsilat Müdürlüğü


 

SAYI : B.07.4.DEF.0.34.17/288-807

KONU : İhtiyati haciz uygulamaları ile ilgili karalar kesinleşmediğinden uygulanan yurt dışı tahdidinin kaldırılamayacağı.

İLGİ : ....... Tarihli dilekçeniz

Mükelleflerinizden .............. hakkındaki ilgi yazınız ile, Galata ve Kağıthane Vergi Dairelerinden alınan yazılara istinaden müteselsil sorumluluktan dolayı 3568 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince ihtiyati haciz kararı alındığı ve mükellefe ödeme emri düzenlendiği, adı geçenin ödeme emirlerini ve ihtiyati haciz kararlarını dava konusu yaptığı Vergi Mahkemelerinin 99/980 ve 2000/267 nolu kararları ile ödeme emri ve ihtiyati haciz işlemlerini iptal ettiği, dairenizce temyiz davası açıldığı, ancak henüz sonuçlanmadığı, adı geçen hakkında dairenizce 6183 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince, mal varlığı araştırması yapıldığı, adına yurtdışı tahdidi konulduğu ancak adı geçenin Vergi Mahkemesinde davayı kazandığı için yurtdışı tahdidinin kaldırılmasını talep ettiği, bu durumda yapılacak işlem hakkında tereddüt hasıl olduğu belirtilmektedir.

Bilindiği üzere 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanunun “Amme Alacaklarının Korunması ” başlıklı ikinci bölümünde teminat isteme, teminat hükmünde olan eşya, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk başlıklı 9-12-13-17. maddelerinde genel olarak henüz tahakkuk etmemiş kamu alacaklarının ileride tahsilini tehlikeye düşürebilecek hallerin mevcudiyeti halinde alınacak tedbirler düzenlenmiş ve 9. madde gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise 17.maddenin 1.fıkrası gereğince ihtiyati tahakkuk, 13.maddenin 1.fıkrası gereğince de ihtiyati haciz nedenleri arasında sayılmıştır.

2577 sayılı İYUK’un 28.maddesinde “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak , haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.”denilmektedir.

Yukarıda belirtilen maddeye göre işlem tesis edilebilmesi haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararların kesinleşmesine bağlı bulunmaktadır. Ancak ödeme emri ile ilgili kararın yukarıdaki madde gereğince uygulanması ve ödeme emrinin iptal edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda ihtiyati haciz işlemleri dava konusu edilmiş olup, yurtdışı tahdidi dava konusu edilmediğinden ,ayrıca yukarıdaki madde uyarınca ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili kararlar kesinleşmediğinden adı geçen adına konulan yurtdışı tahdidinin kaldırılmasına imkan bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin ona göre ifasını rica ederim.

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı - Bilgi İşlem
2009