VERGİ KANUNLARI


 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Diğer Vergiler ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü


 

SAYI : B.07.4.DEF.0.07.12/KDV.ÖZG.04.68/

KONU : İki ortaklı adi ortaklıkta, ortaklık hissesinin diğer ortağa devredilmesi durumunda katma değer vergisinin devredilen hisse üzerinden mi, ortaklığa ait bütün mallar üzerinden mi hesaplanacağı.

İLGİ : .... tarihli dilekçeniz

İlgi dilekçenizde, iki ortaklı adi ortaklık olarak faaliyetinizi sürdürdüğünüz belirtilerek, ortaklık hissesinin diğer ortağa devredilmesi durumunda katma değer vergisinin devredilen hisse üzerinden mi, ortaklığa ait bütün mallar üzerinden mi hesaplanacağı konusunda özelge talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesi ile Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi tutulmuştur.

3065 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "C-Adi Ortaklıklarda Vergileme" başlıklı bölümünde;

" Adi ortaklıklarda, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayan hisse devri işlemleri katma değer vergisine tabi olmayacak, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuran devir işlemlerinde ise vergi uygulanacaktır.

Buna göre, bir adi ortaklıkta, biri veya bir kaçının hisselerini diğer ortaklara veya üçüncü şahıslara devretmesi, bu şekilde ortaklıktan bazı ortakların ayrılması veya ortaklığa yeni ortakların alınması halinde, mevcut adi ortaklık, ortak sayısındaki değişiklik dışında aynen devam ediyorsa, bu hisse devri işlemlerinde vergi uygulanmayacaktır.

Hisse devri işlemleri adi ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuruyor veya ortaklık, ortakların kararı ile fesh ediliyorsa, bu devir işlemlerine vergi uygulanması gerekmektedir." denilmektedir.

Bu nedenle, ortaklık hissesinin diğer ortağa devredilmesi durumunda ortaklığa ait bütün mallar üzerinden katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı - Bilgi İşlem
2009